Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

KARIÉROVÝ PORADCA - JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Martina Ďurišinová, kariérový poradca, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 19-december-2016 19:47

Kariérový poradca systematicky usmerňuje žiakov a rozvíja ich schopnosti, zručnosti a záujmy v úzkom napojení na potreby a požiadavky trhu práce a ich uplatniteľnosti v praxi. Poskytuje poradenské služby v otázkach vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Hlavné úlohy kariérového poradcu:
•    zmeniť pasívny postoj žiakov na aktívny postoj k sebe, k práci, k životu prostredníctvom sebapoznania, sebarozvoja, sebazdokonaľovania a tým zvýšiť u žiakov rozsah informácií o sebe,
•    prehĺbiť sebapoznanie  žiakov – uvedomenie si silných, slabých stránok, svojich možností, spoznať, kto sú, aké majú schopnosti, vlastnosti, záujmy a postoje k životu aj k sebe samému, kde sú ich silné stránky a ich rezervy,
•    motivovať žiakov k premýšľaniu o otázkach svojho budúceho života, čo chcú v živote robiť a čo chcú dokázať,
•    rozvíjať a posilňovať osobnostné charakteristiky súvisiace so zdravotníckym povolaním,
•    dať možnosť žiakom zistiť, že si do budúcna vybrali vhodné povolanie a ukázať im, že majú pre zvolené povolanie potrebné predpoklady,
•    formovať hodnotovú orientáciu žiakov a jej využitie pri vytváraní predstáv o budúcnosti,
•    formovať u žiakov pozitívne postoje k pracovnej činnosti a k sebavzdelávaniu,
•    byť nápomocný žiakom v rámci orientácie vo svete práce, zisťovať a poskytovať informácie o možnostiach povolania/štúdia v regióne a v zahraničí,
•    u žiakov rozvíjať zručnosti hľadať si vhodné povolanie,
•    rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosti a schopnosť zvládať konflikty, napĺňať svoju kreativitu v oblasti podnikateľských aktivít,
•    pomocou triednych učiteľov zabezpečiť kontakt s rodičmi pri riešení vzdelávacích problémov žiakov,
•    venovať pozornosť výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, nedodržaniu psychohygienických zásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na SŠ,
•    poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných a vzdelávacích problémov,
•    venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami učenia,
•    byť nápomocný žiakom aj ich zákonným zástupcom pri rozhodovaní sa pre nadstavbové štúdium, pre štúdium na vysokej škole, pri výbere študijného odboru a budúcej profesie.

SZŠ Vstúpte ...