Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Vyhodnotenie Kurzu na ochranu života a zdravia

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PaedDr. Milan Kušej, jaz. korekcia článku PhDr. Bibiána Lojanová

  • 30-september-2016 05:24

Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka sa uskutočnil v lokalite strediska Skicomp Fakľovka pri obci Litmanová v dvoch termínoch.  

Kožaz 2016I. Termín: 19. – 21. septembra 2016

trieda III.ZB – počet zúčastnených žiakov 22  - chýbajúci 1
                     pedagogický dozor -  Mgr. Martina Stanková
trieda III.M – počet zúčastnených žiakov 25  - chýbajúci 1
                    pedagogický dozor -  Mgr. Anna Maliňaková
inštruktori – Mgr. Marcel Makovič, PaedDr. Milan Kušej

II. Termín: 21. – 23. septembra 2016

trieda III.ZA – počet zúčastnených žiakov 16  - chýbajúci 8
                     pedagogický dozor – Mgr. Erika Bobiková
trieda III.FL – počet zúčastnených žiakov 30  - chýbajúci 0
                     pedagogický dozor – PhDr. Anna Köverová
inštruktori – Mgr. Marcel Makovič, PaedDr. Milan Kušej

fotogaléria

Náklady  na  dopravu  boli  hradené  z finančných prostriedkov školy a financií žiakov. Finančné náklady na 1 žiaka /ubytovanie, strava a doprava/ činili 40,-€.

Z celkového počtu 103 žiakov sa KOŽAZu zúčastnilo 93 žiakov, čo predstavuje 90,29% všetkých žiakov III. ročníka. Nedostatkom bola vysoká neúčasť 8 žiakov z triedy III.ZA. Nezúčastnení žiaci v oboch termínoch predložili lekárske ospravedlnenia svojej neúčasti.

Žiaci a učitelia mali v stredisku Skicomp Fakľovka pri obci Litmanová vytvorené výborné podmienky na realizáciu kurzu. Bolo im poskytnuté ubytovanie a stravovanie na vysokej úrovni. Strava 3x denne, doplnená o pitný režim bola nadštandardná. K dispozícii pre výučbu a voľný čas sme mali spoločenskú miestnosť s televíziou, s možnosťou premietania filmov.

Kurz bol zameraný na zopakovanie a upevnenie vedomostí a zručností získaných počas účelových cvičení v 1. a 2. ročníku. Žiaci absolvovali 21 vyučovacích hodín – teoretická príprava /3 hodiny/, zdravotná príprava /5 hodín/ , pobyt a pohyb v prírode /5 hodín / , riešenie mimoriadnych udalostí /5 hodín/ a technické činnosti a športy /3 hodiny/. Pod vedením svojich učiteľov žiaci pracovali na  jednotlivých stanovištiach a absolvovali aj turistické vychádzky  - na horu Zvir a na najvyšší vrch v okolí strediska, Eliášovku – 1024 m n.v. Vo večerných hodinách boli žiakom premietnuté filmy s turistickou tematikou a o prvej pomoci. V predposledný deň  pobytu boli realizované orientačné preteky, ktoré preverili vedomosti a zručnosti žiakov. Najlepší žiaci boli odmenení vecnými cenami.

Výsledky orientačných pretekov – I. turnus:
Dievčatá:
1. miesto – Tarhovická, Matisková, Bobáková III.M
2. miesto -  Kocúrová, Spišáková, Michalovová III.ZB
3. miesto -  Bavoľarová, Horňáková, Gažová III.ZB

Chlapci:
1. miesto – Babjak, Janoško, Fazekas III.M
2. miesto – Gliganič, Čačko, Zásadný III.ZB
3. miesto – Jakuboc, Soták, Ochraň III.M

Výsledky orientačných pretekov – II. turnus:
Zmiešané kategórie /dievčatá a chlapci/:
1. miesto – Ivanová, Čačková, Horňáková III.FL
2. miesto – Dohaňošová, Ujjobbáďová, Čižmárová III.FL
3. miesto – Ondejková, Kročková, Kandalová III.FL

Popri výučbe a turistických vychádzkach mali žiaci priestor aj na aktívne trávenie voľného času.
Prístup žiakov k plneniu povinnosti a ich spolupráca s učiteľmi bola príkladná. Žiaci i učitelia vyslovili spokojnosť s pobytom. Ten im budú pripomínať fotografie, ktoré urobili. Niektoré z nich sú zverejnené na webovej stránke školy a nástenke Športové oznamy.

Návrhy a opatrenia:
Na odporúčanie vedenia školy realizovať  Kurz na ochranu života a zdravia v budúcom školskom roku v skoršom termíne - druhý septembrový týždeň.
Vzhľadom na výborné podmienky, ktoré nám boli poskytnuté, nádhernú okolitú prírodu, odporúčam stredisko Skicomp Fakľovka pri obci Litmanová  ako vhodné zariadenie na realizáciu Kurzu na ochranu života a zdravia aj v ďalšom školskom roku.
Predchádzať neúčasti žiakov na Kurze na ochranu života a zdravia lepšou informovanosťou a spoluprácou triednych učiteľov s rodičmi žiakov. O vzniknutých problémoch informovať vedenie školy v časovom predstihu. Pre nezúčastnených žiakov zrealizovať náhradu KOŽAZU v náhradnom termíne v škole.

 

SZŠ Vstúpte ...